Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Mýtna

VITAJTE

 

 


 

Ocenenie bytového domu


 


 

Verejné pracovné stretnutie o pokračovaní výstavby rýchlostnej komunikácie R2 od obce Kriváň smerom na Košice a jej vplyvoch na okolitý región

Pokračovanie výstavby rýchlostnej komunikácie R2 od obce Kriváň smerom na Košice a jej vplyvoch na okolitý región bude obsahom verejného pracovného stretnutia, ktoré sa uskutoční           12. mája o 10.00h v kultúrnom dome v obci Mýtna v okrese Lučenec. Podľa slov starostu obce Pavla Greksu, ktorý stretnutie zvolal, naň dostali pozvanie zástupcovia štátu, samosprávneho kraja i predstavitelia obcí, cez ktorých katastrálne územia má R2 prechádzať.
„Cieľom stretnutia je zlepšenie informovanosti obyvateľov regiónu o príprave výstavby rýchlostnej cesty R2, ako aj nadviazanie dialógu medzi obyvateľmi, štátom a samosprávou. V neposlednom rade ide tiež o vrátenie politiky z hlavného mesta do dedín,“ uviedol na margo pracovného stretnutia Greksa.
 Ako dodal, účastníci stretnutia sa budú okrem iného zaoberať vplyvom výstavby rýchlostnej cesty R2 v úseku Kriváň – Košice na rozvoj južného Slovenska, účinkom vybudovania mimoúrovňovej križovatky v katastrálnom území obce Mýtna na rozvoj Novohradu a zníženie nezamestnanosti v tomto regióne, ako aj dôsledkom výstavby rýchlostnej cesty na dočasné zníženie pohodlia a kvality života obyvateľov Mýtnej. Po ukončení stretnutia je na 12.00 h naplánovaná tlačová konferencia.


 


 

POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Riaditeľka ZŠ Mýtna 67, oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis žiakov  do 1. ročníka na školský rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 05. 04. 2016 /utorok/ od 11. 30 do 14.30 hod. v I.triede ZŠ.

K zápisu je potrebné prísť s dieťaťom, doniesť so sebou rodný list dieťaťa, jeho kartičku poistenca, 
občiansky preukaz zákonného zástupcu žiaka.
Tešíme sa na Vás!


 


 

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2016 za obec Mýtna

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konali v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

 

Počet zapísaných voličov

 

Počet vydaných obálok Účasť voličov v %

959

559 58,28

 

   

39,11%

 

14,02% 11,62% 8,30% 7,56% 6,64%

 

SMER-SD               

 

SIEŤ                     

 

SNS                   

 

OĽANO-NOVA     

ĽS NAŠE SLOVENSKO SME RODINA

Ostatné strany dostali menej ako 5% voličských hlasov.


 


 

Uznesenie č.64 a č.66 Obecného zastupiteľstva obce Mýtna zo dňa 5.11.2015

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia, ...

 Oznámenie.pdf (26 kB) Oznámenie.pdf (26 kB)

 

Návrh Rozpočtu 2016 - 2018

Návrh Rozpočtu 2016 - 2018

 

Štúdiu druhého bytového domu, ktorý sa začal stavať tento rok, si môžete pozrieť tu a fotky z výstavby vo Fotogalérii

 


 


 

Fotky z výstavby druhého bytového domu si môžete pozrieť vo fotogalérii, ktorá bude priebežne aktualizovaná.

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Fotoreportáž zo stretnutia mýtnych obcí nájdete vo fotogalérii.

 


 


 

 

Dňa 21.04. 2015, v zmysle zmluvy medzi Obcou Mýtna , ŠFRB a MDVRR, bola vykonaná kontrola vykonaných a fakturovaných stavebných prác a dodávok. S radosťou Vás môžem informovať, že kontrolný orgán konštatoval: 

Stavebné práce sú zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou. Sú zrealizované vo vysokej kvalite a bytový dom navrhujeme do súťaže: "Progresívne cenovo dostupné bývanie v roku 2015". 
Zároveň pracovníčka OVBP konštatovala, že za jej pôsobenia vo funkcii sa nestretla s kvalitnejším prevedením stavby BD. 
A tak už iba popriať novým nájomcom a novým obyvateľom obce Mýtna, spokojné bývanie a aby sa im v našej obci páčilo.
  

  
Harmonogram vývozu TKO a SZ 2015 (pdf)
 Harmonogram.pdf (112.4 kB) Harmonogram.pdf (112.4 kB)

 
Harmonogram - Kalendár (jpg)
 Harmonogram.jpg (831.7 kB) Harmonogram.jpg (831.7 kB)

 
Harmonogram - Informácie (jpg)

 
Harmonogram - Brantner (xls)

 

 

ÚRADNÁ TABUĽA

 

Uznesenie č.9/2014 zo dňa 2.12.2014:

 

Obecné zastupiteľstvo v Mýtnej

 

schvaľuje

 

zámer bezodplatne zameniť z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nehnuteľnosť vo výlučnom  vlastníctve obce  Mýtna, t.j. v podiele 1/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Mýtna, obec Mýtna, okres Lučenec, a to:

pozemok - parcela registra “C“, parcelné číslo č. 322/23 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1171 m2, vytvoreného na základe  Geometrického plánu č. 36033481-87/2014, úradne overeného Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, dňa 01.12.2014 pod číslom 503/2014, z parcely registra “C“, parcelné číslo č. 322/2 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1640 m2, z parcely registra “C“, parcelné číslo č. 322/3 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 2610 m2, z parcely registra “C“, parcelné číslo č. 322/7 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 417 m2, z parcely registra “C“, parcelné číslo č. 322/20 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 1892 m2, z parcely registra “C“, parcelné číslo č. 322/21 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 173 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 543.

 

za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa  v katastrálnom území  Mýtna, obec Mýtna, okres Lučenec, zapísanú na liste vlastníctva č. 1657 a to:

pozemok - parcela registra “C“, parcelné číslo č. 197/28 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 725 m2,

ktorá je vo výlučnom vlastníctve, t.j. v podiele 1/1, spoločnosti Iňastav, s.r.o., so sídlom A. Dubčeka 548/53, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO:46 951 369, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 23528/S.

 

Voči uvedenému zámeru je možné podať námietky do 15 dní odo dňa zverejnenia na Obecnom úrade v Mýtnej.


 

 

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O NÁJOMNÉ BYTY V OBCI MÝTNA

Aktualizované informácie

V obci Mýtna budujeme bytový dom s nájomnými bytmi. Výstavba je financovaná z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania SR.

Predpokladaný termín odovzdania diela je február 2015. V marci sa teda môžu sťahovať noví nájomníci 1 jednoizbového, 6 dvojizbových a 5 trojizbových bytov.

O tieto byty môžu požiadať všetci občania našej obce, žiadosť však môžu podať aj občania, ktorí v súčasnosti trvalý pobyt na území obce Mýtna nemajú. V prípade pridelenia bytu sa však našimi občanmi stanú, podmienkou totiž bude, že sa na trvalý pobyt budú musieť prihlásiť.

Základné podmienky získania bytu sú uvedené v Zákone č. 134/2013, paragraf 22, odsek 3, je to najmä:

Oprávnenou fyzickou osobou je:

 • a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,
 • b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak
  • 1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • 2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
  • 3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
 • c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov,
 • d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu.


Pri zisťovaní príjmov podľa odseku 3 sa postupuje podľa osobitného predpisu. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom bytu.

 

V súčasnosti prebieha nahlasovanie predbežného záujmu, v novom roku 2015 sa začne s oficiálnym podávaním žiadosti:
 • Občania,  ktorí sú už zapísaní alebo sa zapíšu v predbežnom záujme na obecnom úrade, budú individuálne oboznámení, kedy si majú vyzdvihnúť oficiálnu žiadosť o nájomný byt,
 • Ďalší záujemcovia tak môžu urobiť na Obecnom úrade v Mýtnej. Oznam bude vyvesený na úradnej tabuli obce, na webovej stránke obce, vyhlásený miestnym rozhlasom a regionálnej tlači.

 

Pre ďalšie informácie či otázky sa obráťte kedykoľvek na Obecný úrad v Mýtnej. 

 

Dopyt po týchto bytoch už dnes presahuje ponuku, na prvých 12 bytov je predbežne prihlásených už vyše 30 záujemcov. Budeme preto pokračovať aj stavbou ďalšieho bytového domu s nájomnými bytmi.

 


 


 

Leták: Bytový dom v obci Mýtna

bez názvu
bez názvu

 

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com

dnes je: 28.9.2016

meniny má: Václav

webygroup

Úvodná stránka