Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

rozhodnutie

rozhodnutieVytlačiť
 

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na základe žiadosti Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 doručenej dňa 18.04.2018 v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) p o v o ľ u j e podľa § 23 ods. 1 písm. a) vodného zákona odstránenie stromov a krov rastúcich v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach nachádzajúcich sa v katastrálnych územiach Mýtna, Lovinobaňa a Uderiná pre realizáciu stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce; úsek Mýtna – Tomášovce“


 
 

dnes je: 27.5.2019

meniny má: Iveta

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka