Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Daň z nehnuteľností

  do 31. januára 2019 je potrebné:
- podať priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, avšak nie všetci daňovníci, ale len tí u ktorých v priebehu roka 2018 nastali skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane napr.: kúpa nehnuteľnosti, kúpa psa a pod.
- podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, a to vtedy, ak daňovník už má podané priznanie a v priebehu roka 2018 sa stal vlastníkom správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v minulom období a daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo niektorej z nich vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, ku ktorej vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Tlačivá na priznanie k daniam si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť na webovej stránke www.finance.gov.sk


 

Ohlasovacia povinnosť, podávanie daňového priznania, platenie dane

Obec Mýtna vyberá daň z nehnuteľností na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia obce Mýtna č. 1/2011 o dani z nehnuteľností.

 

Ohlasovacia povinnosť vzniku daňovej povinnosti – do 30 dní odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti :
 

vkladom na katastri nehnuteľnosť (kúpa, darovanie...)

právoplatným rozhodnutím (dedenie, dražba, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, stavebné povolenie, zmena užívania stavby, kolaudácia stavby, prístavba, drobná stavba

nájomná zmluva s poľnohospodárskym podnikom o nájme pozemkov, stavieb

Ohlasovacia povinnosť zániku daňovej povinnosti – do 30 dní odo dňa zániku vlastníckeho práva k nehnuteľnosti:

  • vkladom na katastri nehnuteľnosť (predaj, darovanie...)
  • právoplatným rozhodnutím (dražba, zrušenie nájomnej zmluvy SPF...)


V rámci oznamovacej povinnosti je daňový subjekt povinný ohlásiť zmenu adresy trvalého pobytu aj zmenu adresy na doručovanie písomností do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností,

podáva do 31. januára zdaňovacieho obdobia vlastník nehnuteľnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol nehnuteľnosť (kúpou, darovaním, dedením ...), alebo u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubenie dane (stal sa vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenil účel užívania stavby ...). Daňovník je povinný si daň sám vypočítať.

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností za predchádzajúce zdaňovacie obdobia

ak vlastník nadobudol nehnuteľnosť (alebo u ktorého nastali zmeny pred rokom 2018) a nesplnil si zákonnú povinnosť podať daňové priznanie, za tieto zdaňovacie obdobia podáva daňové priznanie na tlačive platnom do 31.12.2018. Daň je povinný si vypočítať v eurách.

 

Platenie dane


Správca dane na rok 2018 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do sumy

3 000 € naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru; nad sumu 3 000 € v dvoch rovnakých splátkach: do 30.04.2018 a do 31.08.2018.
 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka