Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Aktuálne oznamy

Všeobecné zrozumiteľné záverečné zhrnutie.Vytlačiť
 

      Areál obaľovačky asfaltových zmesí predkladaný navrhovateľom Váhostav - SK, a.s., Bratislava


 
 

NeplatičiVytlačiť
 

      Pohľadávky k 31.12.2018.


 
 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania k R2Vytlačiť
 

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v zmysle ust. § 7 zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní“) v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu
„R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce“ k.ú. Mýtna Kraj: Banská Bystrica, okres: Lučenec


 
 

Nové úradné hodiny Obecného úradu v MýtnejVytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

menia sa úradné hodiny Obecného úradu v Mýtnej.


 
 
Položky 21-28 z 28

Úradná tabuľa

Smernica o tvorbe a čerpaní fondu opráv.Vytlačiť
 

     

1. Táto smernica upravuje podmienky tvorby a čerpania fondu opráv, prevádzky a údržby nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory bývania.

2. Smernica je vypracovaná v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle Nariadenia vlády č.87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 


 
 

Rýchlostná komunikácia R2Vytlačiť
 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako špeciálny stavebný úrad pre diaľnice a rýchlostné cesty (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 120 ods. 1 zákona   č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  neskorších predpisov, podľa zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny úrad) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 669/2007 Z. z.“) a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva rozhodnutie, ktorým p


 
 

RozhodnutieVytlačiť
 

     Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia o umiestnení stavby k R2.


 
 

výberové konanie Vytlačiť
 

     Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa Základne školy v Mýtnej.


 
 
Položky 21-28 z 28

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka