Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

odpadové hospodárstvo

Obecné zastupiteľstvo v Mýtnej na základe ustanovenia §6 zák. č. 369/1990 Zb. / v platnom znení / sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o odpadoch a o miestnych poplatkoch

 - pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká, alebo ten kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi

 - držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa ospad nachádza

 - komunálne odpady sú odpady z domácnosti pri činnosti fyzických osôb, a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb, podnikateľov ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce a pri údržbe verejnej zelene

 - drobné stavebné odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác

 - pôvodca odpadu je fyzická alebo právnická osoba, ktorá produkuje viac ako 50kg nebezpečných odpadov alebo 1 tonu ostatných odpadov

 - pôvodcovia odpadov sa môžu dohodnúť navzájom alebo spolu s obcou na vypracovaní spoločného programu

 - pôvodca odpadu a obce sú povinní vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva

 - pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie  ľudí a životné prostredie

Zakazuje sa - uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určené

 - zneškodniť odpad inak ako v súade so zákonom

 - zneškodniť odpad vypúštaním a vhadzovaním do vodného recipientu

 - riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov

 - opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácnosti

 - vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie

 - uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy

 - držiteľ odpadových olejov, opotrebovaných akumulátorov a batérií je povinný ich odovzdať len subjektu, ktorý je držiteľom oprávnenia

 - ak je držiteľ odpadu známy, ale nezdržiava na na území SR, zabezpečí zneškodnenie odpadu obecný úrad

 - ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, nakladá alebo inak zaobchádza s inýmiodpadmi, vzťahujú sa na ňu rovnako ustanovenia §19 ods.1 písme na b/, f/, k/ a m/, a primerane ustanovenie odseku 1 písmena i/ Zákona   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka