Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MýtnaHľadať
 
 

Štatút

ŠTATÚT  KLUBU  SENIOR  OBCE  MÝTNA

 Na základe § 4 ods.3 písmeno l) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje Klub seniorov ako záujmové združenie pre seniorov.

§1 Poslanie a predmet činnosti

 V klube seniorov sa vytvárajú podmienky pre záujmovú a kultúrnu činnosť na podporu a udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov.

§2 Sídlo a názov klubu dôchodcov

Sídlo: Obecný úrad Mýtna. Názov: Klub seniorov pri Obecnom úrade v Mýtnej.

§3 Charakter činnosti v klube seniorov :

Klub seniorov najmä:

 • podnecuje aktivitu občanov obce
 • umožňuje kultúrno - spoločenský život
 • začleňuje ich do života spoločnosti
 • uspokojuje ich kultúrne a spoločenské potreby
 • poskytuje im prostredníctvom iných organizácií a inštitúcií spoločenské, zdravotnícke a poradenské služby.

Činnosť klubu seniorov je zameraná na:

 • prácu v záujmových krúžkoch,
 • organizovanie podujatí a akcií pre členov klubu,
 • spoluprácou členov klubu na príprave podujatí a akcií organizovaných obcou,
 • výchovno-vzdelávaciu činnosť,
 • organizovanie zájazdov,
 • verejnoprospešnú prácu .

§4 Organizačná štruktúra a vedenie klubu

1. Klub seniorov nemá právnu subjektivitu.

2. Klub seniorov je organizačnou jednotkou obce ako súčasť Obecného úradu v Mýtnej, ktorý ho riadi prostredníctvom orgánov obce. Funguje na princípe svojpomoci.

3.Klub seniorov bezprostredne riadi výbor KS a za jeho celkovú činnosť zodpovedá predseda.

4. Výbor KS má 5 členov zvolených výročnou členskou schôdzou s trvalým bydliskom Mýtna. Tento zabezpečuje vnútorný chod a režim fungovania KS. Funkcia vo výbore je dobrovoľná a čestná.

5. Predseda KS je zároveň členom výboru.

6. Najvyšším orgánom KS je členská schôdza, ktorú zvoláva predseda minimálne 1x ročne.

7. Klub seniorov je napojený na rozpočet obce, schvaľovaný Obecným zastupiteľstvom obce Mýtna.

8. Členom klubu seniorov sa stáva fyzická osoba podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku.

§5 Náplň práce orgánov klubu seniorov

 1/ Členská schôdza klubu dôchodcov:

 • hodnotí činnosť klubu seniorov,
 • stanovuje úlohy na ďalší rok,
 • schvaľuje plán činnosti,
 • rozhoduje o výške členského príspevku na príslušný rok,
 • navrhuje obci rozpočet klubu dôchodcov každoročne do konca bežného rokal na rok nasledujúci.

 2/ Výbor klubu seniorov:

 • riadi a kontroluje plnenie plánu činnosti klubu seniorov,
 • volí predsedu klubu seniorov,
 • kontroluje a rozhoduje o účelnosti využívania finančných prostriedkov,
 • podieľa sa na zabezpečovaní plánovaných akcií klubu seniorov,
 • hodnotí aktivitu členov klubu seniorov,
 • schvaľuje celkový poriadok v klube seniorov a dodržiavanie Štatútu klubu seniorov,
 • zodpovedá za poriadok v klube seniorov,
 • zabezpečuje akcie podľa plánu činnosti,
 • zabezpečuje propagáciu klubu seniorov.

3/  Predseda klubu dôchodcov:

 • predkladá výboru klubu seniorov a obecnému zastupiteľstvu správu o činnosti klubul  raz ročne v období konania výročnej členskej schôdze,
 • vedie evidenciu členov klubu seniorov,
 • zodpovedá za finančné hospodárenie klubu,
 • vedie o čerpaní finančnýchl prostriedkov z iných zdrojov ako i od obce dokumentáciu, vykonáva zúčtovanie čerpania príspevku obce ako i ďalších prostriedkov,
 • uzatvára dohody so sponzormi v spolupráci s obcou,
 • vedie evidenciu o činnosti klubu,
 • zodpovedá za hospodárne využívanie zvereného majetku a energií.

§ 6 Hospodárenie a finančné zabezpečenie klubu

 1. Finančné prostriedky na činnosť klubu seniorov získava tento z prostriedkov obce, sponzorov a vlastnou činnosťou.

2. Finančné prostriedky pre činnosť klubu seniorov na základe predloženého plánu činnosti schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce na príslušný rok.

3. Finančné prostriedky obec poskytne len ak klub seniorov vyvíja aktívnu činnosť.

4. Finančné prostriedky sa neposkytnú ak sa zistí, že klub seniorov neplní svoje poslanie, nevykazuje primeranú činnosť alebo sa prostriedky používajú na iné než určené ciele resp. sa zneužívajú.

5. KS je povinný obci zúčtovať príjmy a výdavky klubu  najneskôr do konca rozpočtového roka.

§7 Prevádzka a užívanie klubu seniorov :

1. Výbor klubu seniorov zverejňuje prostredníctvom obecného rozhlasu a internetu informácie pre svojich členov.

2. Členovia a návštevníci klubu seniorov sú oprávnení využívať priestory pri organizovanej činnosti.

3. Pri návšteve klubu seniorov sa členovia správajú tak, aby nerušili domáci poriadok s prihliadnutím na:  čistotu a poriadok v klubel  ochranu majetku, členovia klubu sú k sebe ohľaduplní, nevyvolávajú medzi sebou spory, upevňujúl medzi sebou dobré medziľudské vzťahy a podľa daných možností sú si navzájom nápomocní  v priestoroch klubu sa nefajčí a nehrajú sa hazardné hry.

§ 8 Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom dňa ....... uznesením č.......
Nadobúda účinnosť dňom schválenia a je záväzný pre všetkých členov a návštevníkov klubu seniorov.

V Mýtnej  dňa:.........................

Vypracoval    :  Mária Budáčová

STAROSTA OBCE  : .........................


 

Akcie klubu v roku 2O16

JANUÁR- FEBRUÁR -  MAREC

1/FEBRUÁR  - Členská schôdza klubu, štatút klubu, plán činnosti klubu, voľba  výboru

2/ FEBRUÁR - Fašiangy na dedine - stretnutie dôchodcov v kultúrnom dome  s  pripravenými fašiangovými dobrotami.

3/ MAREC  - Zájazd do Vysokých Tatier – návšteva veľhôr, ľadového domu na Hrebienku

Veľkonočné  sviatky –  stretnutie  klubu  - veľkonočná burza a výstava  veľkonočných kraslíc a nápadov v spolupráci so školami v obci

 

APRÍL - MÁJ - JÚN

1/ APRÍL - Turistická vychádzka do blízkeho okolia, návšteva kúpeľov Kováčová

2/MÁJ -     Deň matiek – spoločenská akcia s obcou a školami

            - Váľanie májov- spoločenská akcia s obcou

3/ JÚN -     Jánske dni- varenie guľášov, / športové hry a súťaženie za kultúrnym domom v spolupráci s obcou a mládežou

Zájazdy autobusom obce- podľa  návrhu  členov  /výstava kvetov ...

 

JÚL - AUGUST

1/ /Kúpanie v Dolnej Strehovej, Rapovciach s deťmi a mládežou  autobusom obce

2/ Zájazd AGROKOMPLEX NITRA – august

3/ SNP - účasť na oslavách obce pri  vatre

 

SEPTEMBER - OKTÓBER

1/SEPTEMBER  - Výstava :“ Plody našich záhradiek-  výstava ovocia a zeleniny“ v spolupráci so školami – účasť na výstavkách a programe  školy

 2/OKTÓBER - Mesiac úcty k starším – spoločenská akcia v spolupráci s obcou- jubilantmi obce, s programom detí MŠ,ZŠ

 

NOVEMBER  - DECEMBER

1/NOVEMBER -Členská schôdza klubu – hodnotenie činnosti klubu 

2/DECEMBER Od Lucie do Vianoc - vianočný program, pečenie  medovníkov ,vianočné trhy výrobkov, vianočná výzdoba spoločné posedenie.                                                                                             

3//Čas vianočný –program detí ZŠ, MŠ, mládež v kultúrnom  dome s účasťou klubu ,účasť na  spevokoloch  v evanjelickom a katolíckom  kostole v obci.

 

Plán činnosti bude priebežne a príležitostne aktualizovaný a dopĺňaný  členmi klubu .

 

V Mýtnej  dňa: 22.1.  2O16                         Predseda  klubu :  Mária  Budáčová


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

Počasie

Počasie Mýtna - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka